IIITA Logo
Department of Microelectronics
Indian Institute of Information Technology, Allahabad

Alumni

Sl. No. Name Batch
1. Himanshu Singh Chauhan 2011-2013
2. Abhijith P.S. 2011-2013
3. Prashant Singh 2011-2013
4. Cerin Ninan Kunnatharayil 2011-2013
5. Lalit Chandra 2011-2013
6. Prachi Gupta 2011-2013
7. Jitendra Jain 2011-2013
8. Ashwani Kumar 2011-2013
9. Saurabh Jaiswal 2011-2013
10. Akshay Mann 2011-2013
11. Rahul Patidar 2011-2013
12. Pradeep Kumar 2011-2013
13. Archna Rani 2011-2013
14. Rajshri Kumari Chaudhary 2011-2013
15. Parag Verma 2011-2013
16. Aparna Mishra 2011-2013
17. Mallika Srivastava 2011-2013
18. Harsh Srivastava 2011-2013
19. Shabi Tabassum 2011-2013
20. Rammohan Verma 2011-2013
21. Joyline Germine Dsa 2011-2013
22. Akansha Bansal 2010-2012
23. Prateek Srivasatava 2010-2012
24. Piyush Joshi 2010-2012
25. Kavidra Kandpal 2010-2012
26. Vibhooti Kumar Sinha 2010-2012
27. Gavax Joshi 2010-2012
28. Manoj Kumar 2010-2012
29 . Manoj Kumar 2010-2012
30. Atul Kumar 2010-2012
31. K. Hari Kishore 2010-2012
32. Aditi Sharma 2010-2012
33. Anshuman Dwivedi 2010-2012
34. Shalini Srivastava 2010-2012
35. Ashutosh Kumar 2010-2012
36. Ammar Yasser 2010-2012
37. Shalu Agarwal 2010-2012
38. Pallavi Agarwal 2009-2011
39. Chandan Yadav 2009-2011
40. Ashad Kumar A 2009-2011
41. Ankit Vishnoi 2009-2011
42. Shahid Mehraj Shah 2009-2011
43. Suddhanshu Kannaujia 2009-2011
44. Shikha Jain 2009-2011
45. Rishabh Mishra 2009-2011
46. Ashwini Shrivastava 2009-2011
47. Arvind Trivedi 2009-2011
48. Priyank Rastogi 2009-2011
49. Chitra Verma 2009-2011
50. Smriti Khanna 2009-2011
51. Dharmendra Mani Verma 2009-2011
52. Ravindra Pratap Singh 2009-2011
53. Prateek K Shukla 2009-2011
54. Rohit Sharma 2009-2011